Επιχειρηματική εθιμοτυπία (Business Etiquette BE)

Το μάθημα συνοψίζει τις ενέργειες, τις συμπεριφορές και τις στάσεις που θεωρούνται αποδεκτές για τους εργαζόμενους κατά την εξεύρεση και διατήρηση μιας εργασιακής θέσης, κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους χώρο εργασίας καθώς και στην προσωπική τους ζωή. Έχει σχεδιαστεί για άτομα στο στάδιο εξεύρεσης εργασίας καθώς και σε όσους επιστρέφουν σε αυτή. Καλύπτει τις αποδεκτές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας: κατάλληλη ενδυμασία, λεκτική επικοινωνία, τηλεφωνικές δεξιότητες, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία και άλλες γενικές επαγγελματικές καταστάσεις. Περιλαμβάνει επίσης έναν οδηγό για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης βελτίωσης του επαγγελματισμού.

Μαθαίνοντας πως να μαθαίνεις (Learning How to Learn LHL)

Το μάθημα περιγράφει διαφορετικές τεχνικές μάθησης που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην επαγγελματική τους ζωή. Περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της μαθησιακής απόδοσης ενός ατόμου τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το μάθημα περιλαμβάνει ενότητες που εξηγούν μεθόδους χειρισμού της αναβλητικότητας και των άσκοπων διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (επισκέπτες, τηλεφωνικές κλήσεις, αιτήματα άλλων ατόμων, κ.λπ.), υπερνίκηση των φραγμών, επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη. Περιλαμβάνει επίσης τεχνικές ανάγνωσης, απομνημόνευση καθώς και ψυχολογικές τεχνικές για την ενίσχυση της μαθησιακής απόδοσης.

Επαγγελματικός Ψηφιακός Αλφαβητισμός (Professional Digital Literacy PDL)

Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση ηλεκτρονικού λογισμικού και υλικού για επαγγελματικούς σκοπούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PDL παρουσιάζει τις διάφορες χρήσεις των πιο κοινών ηλεκτρονικών συσκευών, του smartphone και του φορητού υπολογιστή, σε επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και άλλων περιφερειακών συσκευών και λογισμικών. Βασίζεται στα πιο κοινά λειτουργικά συστήματα Windows 10 και Android για υπολογιστές και smartphone αντίστοιχα. Επίσης, το μάθημα θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα με έμφαση σε καταστάσεις σχετικές με όσα περιγράφονται στα μαθήματα BE και LHL .

Εργαλειοθήκη εκπαιδευτή (Trainers Kit TK)

Η εγαλειοθήκη περιλαμβάνει εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς για την ολοκλήρωση των 3 προηγούμενων μαθημάτων, τόσο ως αυτόνομα μαθήματα όσο και ως παραρτήματα σε άλλους τομείς. Περιέχει έναν οδηγό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ σε πολλούς κλάδους για να ενσωματώσει με επιτυχία τις μαθησιακές διαδικασίες που παρουσιάζονται στα τρία μαθήματα. Περιλαμβάνει τη στρατηγική για την εφαρμογή των οδηγιών του εγχειριδίου για τη βελτίωση των παιδαγωγικών μεθόδων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και οι μέντορες της ΕΕΚ κατά τη διδασκαλία των τριών μαθημάτων μέσω βιωματικών μαθησιακών τεχνικών, βελτιώνοντας έτσι τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ΕΕΚ σύμφωνα με τα ισχύοντα πλαίσια ικανοτήτων .