Χάρτης Αναγκών ΕΕΚ

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι μαθησιακές ανάγκες στον τομέα  της ΕΕΚ κατθόλη τη διάρκεια του σχολικού κύκλου, καθώς και οι ρεαλιστικές ανάγκες των εργοδοτών σχετικά με τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευόμενος ΕΕΚ, οι εταίροι διενέργησαν ενδελεχή έρευνα για τα ζητήματ αυτά – μια λεπτομερή ανάλυση των δεξιοτήτων απασχόλησης που απαιτούνται στην ΕΕΚ καθώς και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς, στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο (RO, IT, CY, PT) και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, το αποτέλεσμα του παραδοτέου  παρέχει λεπτομερή ανάλυση που δρα υποστηρικτικά στο σχεδιασμό των μεθόδων διδασκαλίας τους, προσφέροντάς τους ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες από τους επαιδευόμενους. Για τους μαθητές ΕΕΚ, αυτή η χαρτογράφηση παρέχει ένα περίγραμμα των μαλακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους πιθανούς εργοδότες τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Η Χαρτογράφηση των Αναγκών της ΕΕΚ – μια τριπλή προσέγγιση στις ανάγκες απασχόλησης της ΕΕΚ:

Μέρος 1: Προκαταρκτική Έρευνα.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την εκπαίδευση δεξιοτήτων στην ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση των εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαλακών δεξιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ.

Μέρος 2: Έρευνα πεδίου.

Η έρευνα εκπονήθηκε σε εθνικό επίπεδο και υλοποπιήθηκε με τη διανομή ενός ερωτηματολογίου σε 20 εργοδότες ΕΕΚ, και ενός ερωτηματολο γίου σε 20 εργαζομένους ΕΕΚ, προκειμένου η έρευνα να συμπεριλάβει και πληροφορίες από το εργασιακό περιβάλλον Συνολικά, τα ερωτηματολόγια απευθύνονται σε 80 εργοδότες ΕΕΚ και 80 εργαζόμενους. Συνολικά, η έρευνα πεδίου συμπεριλαμβάνει 160 άτομα.

Μέρος 3: Οδηγός απασχόλησης

Οδηγός απασχόλησης, 1 ανά χώρα: RO, IT, CY και PT (4 συνολικά). Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν την απασχόληση της ΕΕΚ τόσο στις χώρες εταίρους όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος αυτής της έρευνας είναι:

Αποτελεσματικές τεχνικές επαγγελματικής επικοινωνίας
Επαγγελματική συμπεριφορά
Προσωπική ανάπτυξη και μάθηση
Οργανωτική κουλτούρα και ομαδική εργασία
Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Στρατηγικό σχεδιασμό